پیدا

۲۱۰ مقام تی بازنشسته هستند

درخواست حذف اطلاعات

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور: در بین مقامات و مسؤولان تی ۲۱۰ نفر مشمول این قانون می شوند.