پیدا

به این ع بخندیم یا گریه کنیم؟

درخواست حذف اطلاعات


ع ی تکان دهنده!
نمی دانم با این ع چه کنم!
با خنده این دخترک بخندم
یا با گریه مادرش بگریم!
بر بازیگوشی اش تبسم کنم
یا بر شهربازی اش اشک بریزم!
شما چه گویید؟