پیدا

آیت الله نوری همدانی: تصویب fatf با شاخصه های انقلاب ی منافات دارد

درخواست حذف اطلاعات

وی با اشاره به ماهیت fatf افزود: این معاهده یک قرارداد عبری، عربی و غربی است و با شاخصه های انقلاب منافات دارد و با احترام به نمایندگان، توقع بود با عنایت بیشتری بررسی می شد، البته ما نظر خود را گفتیم تا فردا تاریخ قضاوت نکند که سکوت کردیم. آیت الله نوری همدانی: تصویب fatf با شاخصه های انقلاب ی منافات دارد/ شورای نگهبان با دقت موضوع را بررسی کند/ ما نظر خود را گفتیم تا فردا تاریخ قضاوت نکند که سکوت کردیم وی با اشاره به ماهیت fatf افزود: این معاهده یک قرارداد عبری، عربی و غربی است و با شاخصه های انقلاب منافات دارد و با احترام به نمایندگان، توقع بود با عنایت بیشتری بررسی می شد، البته ما نظر خود را گفتیم تا فردا تاریخ قضاوت نکند که سکوت کردیم. حضرت آ یت الله نوری همدانی از تصویب لوایح fatf در مجلس شورای ی با وجود هشدارهای بزرگان و دلسوزان انقلاب انتقاد و ابراز تأسف کرد و از شورای نگهبان خواست که با دقت این موضوع را بررسی کند.